A A A

STATUT STOWARZYSZENIA
„Stowarzyszenie Nasze Miasto”

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Nasze Miasto, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Nasze Miasto”.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.PrawooStowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Stalowa Wola. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza granicami kraju.

§4

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może powoływać biura.


§5

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
2. Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§6

1. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Nazwa stowarzyszenia, jej nazwa skrócona oraz symbol podlegają ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej, w tym:
a) kształtowanie kompetencji obywatelskich;
b) organizowanie oraz integracja społeczności lokalnej;
c) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich;
d) współpraca grup mieszkańców i różnych środowisk;
e) promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta”;
f) identyfikacja problemów lokalnych społeczności oraz udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez m.in. tworzenie koncepcji ich rozwiązywania, promowanie praktyk konsultacji społecznych, współpracę z władzami miasta odnośnie istotnych dla nich działań inwestycyjnych.
2. Działania na rzecz efektywnej współpracy mieszkańców z samorządem:
a) poprawa standardów funkcjonowania samorządu;
b) promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta, poszanowania prawa oraz doskonalenia i upraszczania przepisów prawnych;
c) usprawnianie i dbanie o należytą komunikację między mieszkańcami a władzami miasta.
3. Działania w obszarze kultury i tradycji, w tym:
a) podtrzymywanie polskiej tradycji oraz świadomości narodowej ze szczególnym naciskiem na kulturę i sztukę;
b) działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego;
c) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych
i aktywizujących dla członków lokalnej społeczności oraz przy jej udziale;
d) twórcze uczestnictwo w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne.
4. Działania w obszarze dziedzictwa narodowego i rozpowszechniania wiedzy o regionie:
a) upowszechnianie wiedzy o przeszłości historycznej Stalowej Woli i okolic;
b) rozwijanie zainteresowań w obszarze poszukiwania oraz poznawania śladów, pomników
i świadectw historii w oparciu o uzyskane pozwolenia.
c) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz jego znaczeniu dla historii
i kultury;
d) poszukiwanie zabytków przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych
i technicznych oraz sprzętu do nurkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
i pozwoleniami w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
e) ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historycznych;
f) popularyzacja wiedzy w obszarze archeologii;
g) promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych na terenie całego kraju;
h) wspieranie Samorządu Terytorialnego w obszarze ochrony zabytków;
i) współpraca z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków.
5. Promocja regionu, m.in. poprzez promocję instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie oraz tworzenie projektów rozwoju miejscowości.
6. Działania i promocja w zakresie rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu.
7. Działania na rzecz oświaty i edukacji społecznej.
8. Działania animacyjne wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
9. Działania na rzecz seniorów.
10. Pomoc społeczna, w tym:
a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) Pomoc osobom ubogim, bezdomnym, mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa, w tym pomoc społeczna i charytatywna.
11. Działanie na rzecz zapobiegania patologii i dysfunkcji społecznej, przemocy i uzależnieniom wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
12. Wspieranie obszarów wiejskich oraz promocja agroturystyki.
13. Działanie w obszarze wolontariatu oraz jego promowanie wśród dzieci i dorosłych.
14. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela.
15. Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.
16. Integracja europejska oraz współpraca między społeczeństwami.
17. Pozyskiwanie środków na cele statutowe w tym środków rzeczowych materialnych i finansowych.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. Organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowych oraz artystycznych takich jak: masy krytyczne, pikniki, wycieczki rowerowe, konkursy, koncerty, happeningi, questy, gry miejskie i terenowe.
2. Organizację szkoleń, wykładów, kursów, warsztatów, prezentacji oraz innych form aktywności o charakterze społeczno – obywatelskim.
3. Prowadzenie działań informacyjnych, propagandowych i edukacyjnych, w szczególności: prowadzenie strony internetowej; organizacja debat, dyskusji i odczytów; prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród mieszkańców i mieszkanek postawy zgodne z celami Stowarzyszenia.
4. Gromadzenie informacji oraz przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
5. Merytoryczne i/lub finansowe wspieranie działań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje, dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Monitorowanie i ewaluacja działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe i informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje.
7. Współpracę z lokalnymi ośrodkami masowego przekazu.
8. Opracowywanie i promowanie projektów rozwiązań dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia.
9. Inicjowanie debaty publicznej.
10. Uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych.
11. Organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych, propagujących wiedzę o regionie.
12. Kształtowanie poprzez naukę i turystykę pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych.
13. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi oraz instytucjami o charakterze edukacyjnym w kraju i za granicą.
14. Współpracę z mediami, instytucjami oraz innymi podmiotami o charakterze gospodarczym zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
15. Wykorzystanie technik marketingowych zgodnych z prawem;.
16. Wydawanie publikacji w tym fonograficznych, multimedialnych oraz ulotek
i innych z zakresu działania Stowarzyszenia.
17. Wspieranie działań promujących kulturę, naukę, sport i zdrowy tryb życia.
18. Współpracę z wojewódzkimi i terenowymi konserwatorami zabytków oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
19. Samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia potrzebnych do realizacji celów statutowych.
20. Prowadzenie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
21. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych oraz behawioralnych.
22. Organizowanie czasu wolnego o charakterze edukacyjnym, sportowym i prozdrowotnym.
23. Organizowanie indywidualnych i grupowych wyjazdów na imprezy kulturalne.
24. Organizowanie klubów poszukiwania skarbów oraz klubów miłośników historii czy regionu.
25. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu.
26. Prowadzenie działań i organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
27. Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego;.
28. Pozyskiwanie środków na cele statutowe.
29. Prowadzenie i wspieranie innych działań wpisujących się w zakres celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

1. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą podpisania Statutu i złożenia pisemnej deklaracji.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, która:
a) złoży pisemną deklarację członkowską;
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
c) zostanie przyjęta w poczet członków w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną i/lub inną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta w poczet członów w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§10

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członkowstwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
c) udział w zebraniach, wykładach, uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia;
e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§12

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały zwykłą większością głosów (z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia):
• z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
• z powodu notorycznego uchylania się od brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
•z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;
• w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od odbioru decyzji. W tej sprawie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną ilością głosów.
3. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn uzupełnienie składu członków Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Kooptacja następuje na podstawie Uchwały Zarządu. W tym trybie można powoływać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez dwie kadencje.
7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
8. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
9. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
12. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.

§14

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium;
e) uchwalanie budżetu;
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
l) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§15

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia lub każdy jego członek.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
c) pełnienie najwyższej władzy w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków;
g) sporządzanie planów pracy i budżetu;
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
i) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych oraz zagranicznych i międzynarodowych;
i) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
k) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
l) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich działań;
m) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.
n) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.

§16

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie Stowarzyszenia lub specjaliści ds. dziedzin omawianych na posiedzeniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§17

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej;
c) dotacji i ofiarności publicznej;
d) wpływów z własnej działalności statutowej;
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia ruchomego i nieruchomego;
f) konkursów i kontraktów;
g) grantów;
h) subwencji osób prawnych i fizycznych;
i) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
j) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych;
k) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych;
l) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie Członków;
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych;
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia;
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd;
6. Stowarzyszenie może zaciągać zobowiązania majątkowe;
7. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym;
8. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku